FRI RETTSHJELP

Det er en allmenn oppfatning at det kan være dyrt å engasjere advokat. Vi forplikter oss derfor til å undersøke om det finnes rettshjelpsordninger som kan føre til at du som klient kan få dekning for dine omkostninger. Dette kan være rettshjelpsforsikringer eller rettshjelpsdekning i medhold av lov om fri rettshjelp.

 

I forbindelse med spørsmål om dekning av advokatutgifter via ordningen om fri rettshjelp er det i utgangspunktet to hovedvilkår som må oppfylles. Det økonomiske vilkåret er at du som klient for det første ikke har en samlet brutto årsinntekt som overstiger kr. 246.000,- og for det andre ikke har en nettoformue over kr. 100.000,- (2015). Er du samboer eller gift, foretas det i utgangspunktet en økonomisk identifikasjon som medfører at samlet bruttoinntekt for samboerne/ektefellene ikke må overstige kr. 369.000,-

Videre stilles det som utgangspunkt et krav om at spørsmålet saken dreier seg om hører til de spørsmål som er prioritert under ordningen. Dersom de økonomiske og materielle vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt, kan våre advokater innvilge fri rettshjelp.

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra de økonomiske vilkårene. Dette skjer imidlertid svært sjeldent. Også ikke-prioriterte saksområder kan innvilges fri rettshjelp fra Fylkesmannen. For å kunne oppnå dispensasjoner fra hovedvilkårene må det inngis særskilt søknad til Fylkesmannen. Våre advokater vil vurdere om en slik søknad er relevant for klientens sak. 

 

Fri rettshjelp er aktuelt: 

-          i saker etter ekteskapsloven, skifteloven annen del eller barneloven kapittel 5, 6 og 7, herunder saker om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring

-          i saker etter lov 4. Juli 1991 nr. 45 om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører

-          for den skadede eller etterlatte i sak om erstatning for personskade eller tap av forsørger

-          for leietaker i sak etter husleieloven § 9-8 og tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav b når saken gjelder bolig som leietaker bebor

-          for arbeidstaker i sak etter arbeidsmiljøloven §§ 61-66

-          for den skadede ved søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning

-          i klagesaker etter folketrygdloven § 21-12

-          for vernepliktige i militærnektersaker etter lov 19.mars 1965 nr.3

-          for den et tvangstiltak retter seg mot i saker om overprøving av administrative tvangsinngrep etter tvisteloven kapittel 36

-          for den private part i saker hvor søksmål anbefales av Sivilombudsmannen for en utlending i tilfeller som nevnt i utlendingsloven § 42 første og fjerde ledd annet punktum, eller den som har rett til fri sakførsel etter statsborgerloven § 27 syvende ledd annet punktum

-          til den som er begjært umyndiggjort eller som begjærer et vergemål opphevet etter umyndiggjørelsesloven

 

Normalt må den som mottar fri rettshjelp betale en egenandel på kr. 1.020,- for fritt rettsråd. For fri sakførsel er egenandelen 25% av advokatutgiftene oppad begrenset til kr. 5.100,-. I enkelte tilfeller kan man også søke om fritak fra egenandelen.

Dersom du har spørsmål om fri rettshjelp, ta gjerne kontakt med oss for å se hva vi kan hjelpe deg med!